ششمین سخنرانی راهبردی "گفتمان انقلاب اسلامی" توسط «حسن رحیم پورازغدی» (جشنواره چهاردهم)