کارگاه انتقال تجربه "ابوالقاسم طالبی" در روز ششم جشنواره فیلم مقاومت (جشنواره چهاردهم)