حواشی روز سوم جشنواره پانزدهمین فیلم مقاومت - ۱ (۸ آذر ۹۷)

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در سینما فلسطین و سینما عصر جدید در حال برگزاری است - عکاس: سحر قریب.