دوره سیزدهم > پویانمایی,

ماجراهای عموسام

ماجراهای عمو سام قصد دارد با لحنی طنز آمیز ابعاد مختلف سیاست های امپریالیستسی امریکا را در جهان امروز و به خصوص کشورهای خاورمیانه به نمایش بگذارد.

کارگردان : مهدی شاد
بازیگران