دوره سیزدهم > پویانمایی,

تحریم بی اثر

در روزگارنی که تمام کشور های همسایه تحریم شده بودند در هر کشور درخت نماد آبادی آن کشور است تحریم تمام درخت ها را قطع می کند و لی درخت ایران چون تمدن قوی و ریشه قویی دارد قطع نمیشود، و دور آن دیورای از بتن می گذارند و ریشه درخت ایران دیوار بتنی را خراب و ه

بازیگران