داستان تعمیرکاری است که شغل نصب آیفون دارد که طی داستان از سر ایثار و گذشت و حس انسان دوستی آیفونی را برای مادر شهیدی نصب می کند.

فیلم بردار: رضا قلیچ خانی
بازیگران
علی مقصودی، رقیه کرداریان