دوره سیزدهم > کوتاه داستانی,

بچه های کوچه ما

تعدادی بچه در حال بازی فوتبال هستند که توپ انها به تابلوی کوچه برخورد کرده و تابلو میافتدو در ادامه بچه ها تلاش میکنند و تابلو را به جای خود بازمیگردانند و بازی خود را از سر میگیرند.

کارگردان : معصومه شریفی
تهیه کننده: انجمن سینمای اراک
نویسنده: معصومه شریفی
بازیگران