دختری که با تربیتی مذهبی ، مواجه می شود با سیستم آموزشی دوران پهلوی که به مذهب و تعالیم آن توجهی ندارد و در این اوضاع برای دختر و حضور اجتماعی او چالش هایی ایجاد می شود که این چالش محور داستان است

کارگردان : مسعود نوروزی
تهیه کننده: مسعود نوروزی
نویسنده: مسعود نوروزی
سال ساخت :۱۳۹۲
تدوین: مسعود نوروزی
فیلم بردار: مسعود نوروزی
بازیگران
زهرا ابوالقاسمی