نامزد : بهترین فیلمنامه
کسب جایزه : بهترین فیلمنامه