ضریح امام حسین ع در شوشتر، توسط جوانی که هیچکس به درخواستش برای توقف کاروان در روستایش)برای زیارت مادر زمین گیرش( توجه نمیکند، تریلی حامل ضریح را میدزدد. .2 بهرام، متخصص مین روبی، تصمیم میگیرد میدان مینی را که مانع رسیدن آب به مردم روستایش است، با بردن ماشین روی میدان، باز کند. .3 نرگس، به همسرش که پزشک مستقر در عراق است، علیرغم نگرانیهایش کمک میکند، تا خطبه ی حضرت زینب را برای داعش پخش کند .4 آلا، دختری تنها در کربلا که به جای گدایی، روی به شغل پدری اش آورده. ولی کسی مهرهایش را در کربلا نمیخرد. آلا ناامید، با مرد بزرگواری روبرو میشود که تمام مهرهایش را میخرد.

بازیگران
روایت اول:حامد بهداد-خسرو شهراز-بهاران بنی احمدی-فاطمه مرتاضی-شهرام متولی باشی-ابوالقاسم گازر زاده روایت دوم:حمید فرخ نژاد-یاسین مسعودی-صفیه اقباشاوی-دانیال اقباشاوی-دلینا اقباشاوی-پیمان جنادله روایت سوم:مینا ساداتی-بابک حمیدیان-دانش اقباشاوی-محمدطاهر مقدم دوست-فرشید رئوفی-مرتضی آل کثیر- امید مهدی نژاد-هادی محمدحسنی روایت چهارم: آلا نجم-پروانه مقدم دوست-علی بومحسن-میثم راشد