دوره چهاردهم > سینمایی,

ماهی سیاه کوچولو

در هیاهو و کشمکش های سیاسی سال 1360 میان تدارک گروهی از مبارزان مسلح کمونیست مائوئیست که قرار است به شهر آمل حمله کنند، شهرزاد برای پیدا کردن سرنخ از هویت خائنی که باعث شده همسرش به جرم عضویت در حزب توده به دست حکومت پهلوی محاکمه و اعدام شودبه مهاجمان شهر می پیوندد.

بازیگران
مریلا زارعی - مصطفی زمانی-همایون ارشادی-جمشید گرگین-یاسمن معاوی -قاسم یوردخانی