مریم دختری جوان است که در روزهای آغازین جنگ در یکی از استانهای مرزی به عنوان سرپرستار مشغول کمک به مجروحان است. با محاصره شدن درمانگاه توسط بعثی ها آنها تصمیم می گیرند تا از طریق تونلی در زیر درمانگاه به یک مکان امن بروند و ...

فیلم بردار: رضا شیخی
طراح لباس : فرامرز بادرامپور
مدیر تولید : محمود بهرامی
جلوه های ویژه : رضا ترکمان
بازیگران
علی سلیمانی سرنسری، بابک انصاری، نازنین کریمی، اتابک نادری، جواد پورزند، مصطفی ساسانی، محمدهادی عطایی، سودابه علیپور، سهیلا جوادی و ...