دوره هشتم > سینمایی,

مادر ماریا

مادر ماریا راهبه ای است که در خلال جنگ سالهای انقلاب اکتبر از کشور خود به اسپانیا مهاجرت کرده ، در آنجا به خدمت مستمندان می پردازد .منایبات او با انجمن با عث می شود تا او بواسطه اعتقادات انسان دوستانه اش وارد مبارزه با نازیسم هیتلر ی بشود و در این راه جان می بازد

بازیگران