در سال 1945 تنها معدودی شاگرد مدرسه 16 ساله از شهر کوچکی در آلمان با قی مانده اند تا از پل شهر دفاع کنند .

بازیگران
فولکر بوهنت ، فرتیس وپر ، میکائیل هینستن ، فرانک کلاو برشت ، کارل میکائیل بالستر ، گونتر هوفمان