دوره هشتم > سینمایی,

وقتی لک لک ها پرواز می کنند

دختر جوان روسی ( ساموئیلوا ) که نامزدش ( باتالوف ) به جنگ رفته است با مردی ( شوورین ) ازدواج می کند که به او تجاوز کرده است و او دوستش ندارد .با تخلیه شهر و رفتن به سیبری ، زن زندگی مشقت باری پیدامی کند ، به شغل پرستاری رو می آورد و بعد از جنگ ، از مرگ نامزدش با خبر می شود این خبر را باور نمی کند و بیهوده منتظر آمدنش می شود .

بازیگران
تانیا ساموئیلووا ، الکسی باتالوف ، واسیلی مارکوریف ، آ، شوروین