1 -"سیب " یک نوجوان در دریا سیبی از یک شهید می گیرد وپیش از آنکه موفق به خوردن شود. 2-" مسیح " سه رزمنده در بیابان راه را گم می کنند یکی از آنها به گمان آنکه در روز تولد حضرت مسیح قرار دارند پیشنهاد می کند به مسیح متوسل شوند و... 3-" وصیت نامه " رزمندگان پیش از انتقال به خط در حال نوشتن وصیت نامه اند در این میان حاجی از نوشتن وصیت خودداری می کند و.... 4- دریک سنگر فرماندهی بسته ای به همراه یک نامه به دست فرمانده می رسد داخل بسته یک ساعت است که ....

فیلم بردار: سعید صادقی
صدا بردار: مهدی آزادی
مدیر تولید : رضا حداد
بازیگران