فرزند شهیدی در کلاس درس با شنیدن جمله " بابا آب داد " یاد ایثارگری پدرش در جبهه می افتد و.

بازیگران
سید محمود موسوی – روزبه طاهری