کسب جایزه : ( برنده جایزه دوم ) * دیپلم افتخار * جایزه نقدی