دوره یازدهم > آنونس,

آخرین ملکه زمین

کسب جایزه : ( برنده جایزه اول ) * تندیس جشنواره * دیپلم افتخار * جایزه نقدی