دوره هشتم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 7-12 مهر 1379

دبیر جشنواره : عبدالحسن برزیده