دوره پنجم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 31 شهریور- 5 مهر 1373

دبیر جشنواره : رامین احمدی