دوره سوم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 28 اردیبهشت- 3 خرداد 1369

دبیر جشنواره : محمدحسین حقیقی

بخشهای دوره سوم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت