دوره چهاردهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 2_9 مهرماه 1395

دبیر جشنواره : محمد خزاعی