دوره سیزدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 30 شهریور- 4مهر 1393

دبیر جشنواره : محمد خزاعی