دوره دوازدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 3- 7 مهرماه 1391

دبیر جشنواره : محمد خزاعی