دوره یازدهم جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

زمان برگزاری : 29 شهریور- 2 مهر 1389

دبیر جشنواره : محمد خزاعی