دوره چهاردهم

سینمایی

هئیت داوران

انسیه شاه حسینی

نویسنده و کارگردان

مهدی آذرپناه

منتقد و روزنامه نگار

مسعود اطیابی

کارگردان

گلعلی بابایی

کارشناس فرهنگی

جابر قاسمعلی

فیلمنامه نویس