دوره ششم

عکس

هئیت داوران

محمدحسين حليمي

گرافیست

سعيد صادقي

گرافیست و کارکاتوریست

محمود کلاري

فیلمبردار