دوره هشتم

مسابقه نقد و مقالات سینمایی

هئیت داوران

خسرو دهقان

منتقد

ابوالحسن علوی‌طباطبایی

منتقد

مهرداد فرید

کارگردان

محمود گبرلو

منتقد و کارشناس فرهنگی

محمدحسین معززی نیا

منتقد

 
 

کامران ملکی

منتقد

هئیت انتخاب

محسن آزرم

منتقد

عباس بیاتی

منتقد

حمیدرضا هوشمند

منتقد