دوره یازدهم

سینمایی

هئیت داوران

لاتیکا پادگونکار

نویسنده و تدوینگر

محمد مالاس

مستندساز

مجید مجیدی

نویسنده،کارگردان و تهیه کننده

مسعود جعفری‌جوزانی

نویسنده و کارگردان

فیلیپ چیا

منتقد

 
 

شفیع آقا محمدیان

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

علیرضا رئیسیان

کارگردان و تهیه کننده

محمد اطبایی

کارشناس بین الملل توزیع فیلم