دوره یازدهم

سینمایی

هئیت داوران

حبیب احمدزاده

کارگردان

محمود اربابی

کارشناس فرهنگی

مهدی سجاده‌چی

فیلمنامه نویس

انسیه شاه‌حسینی

کارگردان

رضا مقصودی

فیلمنامه نویس

هئیت انتخاب

مسعود احمدیان

فیلمنامه نویس

عباس رافعی

کارگردان

محمدهادی کریمی

نویسنده و کارگردان