دوره یازدهم

مستند

هئیت داوران

سیدهادی منبتی

کارشناس فرهنگی

مهرداد اسکویی

مسستندساز

محمدحسین جعفریان

مستندساز

شهاب‌الدین عادل

مستندساز و پژوهشگر

مسعود فراستی

منتقد

هئیت انتخاب

مصطفی دالایی

مستندساز

ابراهیم کیهانی

مستندساز و تدوینگر

سیدهادی منبتی

کارشناس فرهنگی