دوره دوازدهم

مستند

هئیت داوران

ایندو شریکنت

فیلمنامه نویس و کارشناس سینما

علیرضا رئیسیان

کارگردان و تهیه کننده

انیس لسود

مستندساز

مهدی فرجی

کارشناس فرهنگی

نسیم عباسی

فیلمنامه نویس و کارگردان