دوره دوازدهم

سینمایی

هئیت داوران

انسیه شاه‌حسینی

کارگردان

یداله صمدی

کارگردان

مینو فرشچی

فیلمنامه‌نویس

محمدهادی کریمی

کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس

جایر قاسمعلی

فیلمنامه‌نویس

هئیت انتخاب

حبیب‌اله بهمنی

کارگردان

عباس رافعی

کارگردان

حجت قاسم‌زاده‌اصل

کارگردان

سیدهادی منبتی

کارشناس فرهنگی

سیدناصر هاشم‌زاده

فیلمنامه نویس