دوره دوازدهم

کوتاه داستانی

هئیت داوران

جواد اردکانی

کارگردان

محمدعلی باشه‌آهنگر

کارگردان

فریدون جیرانی

نویسنده و کارگردان

علی روئین‌تن

نویسنده و کارگردان

محمدحسین لطیفی

نویسنده و کارگردان

هئیت انتخاب

سیدروح‌اله حجازی

کارگردان

رهبر قنبری

کارگردان

حسین معززی‌نیا

کارگردان

مهدی نادری

نویسنذه و کارگردان

پریوش نظریه

بازیگر