دوره سیزدهم

عماد مغنیه

هئیت داوران

مهدی فرجی

کارشناس فرهنگی

محمدحسین جعفریان

مستندساز

احمدرضا معتمدی

کارگردان و نظریه پرداز

محمدحسین لطیفی

نویسنده و کارگردان

جمال شورجه

کارگردان