دوره سیزدهم

مستند

هئیت داوران

شازیا خان

مستند ساز

جواد رمضان‌نژادجلودار

مستندساز

علی ظاهر

تهیه کننده

نادر طالب زاده

مستند ساز و کارشناس فرهنگی