دوره سیزدهم

فیلمنامه

هئیت داوران

سیدناصر هاشم‌زاده

فیلمنامه نویس

علی‌اکبر قاضی‌نظام

فیلمنامه نویس

انسیه شاه‌حسینی

نویسنده و کارگردان

مهدی سجاده‌چی

مهدی سجاده‌چی

سیدفرهاد حسینی

دبیر شورای فیلمنامه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

هئیت انتخاب

سیدفرهاد حسینی

دبیر شورای فیلمنامه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس

مهدی سجاده‌چی

فیلمنامه نویس

علی‌اکبر قاضی‌نظام

فیلمنامه نویس