دوره چهاردهم

کوتاه داستانی

هئیت انتخاب

محسن برمهانی

مستندساز

نقی نعمتی

نویسنده و کارگردان

حسن نجاریان

فیلمنامه نویس