اخبار

  • تیزر انیمیشن«زغال گداخته زیتون »به کارگردانی نسمه رشدی
اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از مصر

تیزر انیمیشن«زغال گداخته زیتون »به کارگردانی نسمه رشدی

&

;