اخبار

تبیین صحیح" بیداری اسلامی"کشورهای منطقه در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

قیام تدریجی مردم بسیاری از کشورها علیه حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه و اوج آن، حرکت های خود‌جوش و انقلابی طی چند سال اخیر، به ویژه در کشورهای غربی منطقه حاکی از تغییر رویکرد و افزایش بصیرت مردم نقاط جهان مبتنی بر اندیشه‌های ناب اسلامی و در رأس آنها، واژگانی چون ظلم‌ستیزی ، عدالت‌خواهی و ... بود.

حرکتی که تا به امروز اگر چه مورد مصادره اندک محافل و رسانه‌های وابسته به جریان صهیونیسم و استکبار جهانی قرار گرفته و لیکن حقایق درونی آن مبنی بر پیروی از آموزه‌های اسلامی غیرقابل انکار است.

‌جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به جهت تطبیق خواسته‌های فطری انسانی همچون روح  حق‌جویی و استقامت در برابر هرگونه ظلم و تبعیض با آنچه که دین مبین اسلام در پی تقویت ترویج آن است،از دوره گذشته با دعوت از فیلم‌سازانی که در این زمینه به تولید فیلم مبادرت کرده بودند، سعی نمود فضای روشنگری نسبت به بیداری اسلامی را برای افکار عمومی به نحو قابل قبولی فراهم ساخته و شبهات ساختگی پیرامون این تفکر و اقدام انقلابی را از طریق نمایش آثار ارائه شده تا حدود بسیاری زیادی برطرف نماید.