نمایش و تحلیل فیلم سینمایی"فرزندان ابوغریب" با حضور نادر طالب زاده در روز پنجم (جشنواره چهاردهم)