آیین اختتاحیه مرحله دوم شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت/4