نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " نقد ،تحلیل و پژوهش" شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت