نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " فیلم سازان بسیجی - فیلم های بلند " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت