اتفاقاتی در طول روز برای پیرزنی پیش می آید که منجر به دیدارز فرزندش می شود.

کارگردان : سید جواد حسینی
نویسنده: سید جواد حسینی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: سید جواد حسینی
موسیقی : انتخابی
بازیگران
سعید شهینی . گلشن همدمی