معلم یکی از مدارس نابینایان، از دانش آموزان می خواهد از میان نامه هایی که تاکنون دریافت کرده اند، هرکدام را که بیشتر دوست دارند به بریل بنویسند و در کلاس بخوانند...

بازیگران
حسن محمد خانی . لادن استاد حسین