سید حسین " فرزند یک استوار ارتش،به فعالیت های سیاسی علیه نظام سلطنتی مشغول است و به همین خاطر چندین بار بازداشت شده است اما هر بار با وساطت پدر آزاد می شود . در روزهای اولیه انقلاب"سید حسین"به زادگاهش جهرم ،می رود و با کمک پیش نماز مسجد محل ،تظاهرات مردم را سازمان دهی می کند …..

بازیگران
اسماعیل محرابی-تاجی مجدزاده-ایرج ریسه ای