پس از تأخیر لانه جاسوسی آمریکا ، فرماندهان ارتش آمریکا تصمیم می گیرند طی ...

بازیگران
منصور خاکی-حسین انصاری-ناصر قاسمی و...