با آغاز جنگ جهانی اول ، در پایان عصر قاجار، علیرغم اعلام بی طرفی ایران در جنگ، روس ها و انگلیس ها، در حرکتی هماهنگ و برنامه ریزی شده، شمال و جنوب ایران را تحت سیطره خود در می آورند...منطقه کمره نیز از این امر مستثنی نمانده و در اشغال اجنبی است. خان سالوس و متفرعن منطقه که منافع خود را با اشغالگران اجنبی گره زده است از هیچ ظلم وتعدی به رعایا کم نمی گذارد...

بازیگران
حسین محجوب . جهانگیر الماسی . محمود پاک نیت . پریوش نظریه